Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Strony Internetowej NEWONE, dostępnego pod adresem internetowym www.new-one.pl. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i stanowi obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej Rozporządzeniem.

 • 1. Administratorem danych osobowych jest Zleceniobiorca, tj. Wojciech Grunert prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NEWONE WOJCIECH GRUNERT, ul. Gdańska 40B, lok. 16, 41-819 Zabrze, posługujący się nr NIP: 631-262-11-98;
 • 2. Zawarta przez Strony umowa stanowi wyrażenie przez Zleceniodawcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 • 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: a. Wykonanie przedmiotu umowy zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia); b. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawionym rachunkiem za dokonanie sprzedaży/wykonanie usług (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz art. Art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji podatkowej oraz art. 111 w zw. z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług); c. Dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu nawiązanej ze Zleceniodawcą współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw);
 • 4. Dane osobowe Zleceniodawcy mogą być przekazywane: a. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Zleceniobiorcy; b. Podmiotom zajmującym się obsługą rachunkową Zleceniobiorcy.
 • 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Zleceniobiorcy i w stosunku do niego tj. okres 10 lat. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie w/w dat dane Zleceniodawcy będą usuwane.
 • 6. Zleceniodawca ma prawo żądania od Zleceniobiorcy dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.
 • 7. Skorzystanie przez Zleceniodawcę z jednego z praw wskazanych w ust. 6 polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Zleceniobiorcy.
 • 8. Zleceniodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 • 9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Zleceniodawca bezpośrednio kontaktuje się ze Zleceniobiorcą.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Strony Internetowej NEWONE, dostępnego pod adresem internetowym www.new-one.pl. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i stanowi obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej Rozporządzeniem.

 • 1. Administratorem danych osobowych jest Zleceniobiorca, tj. Wojciech Grunert prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NEWONE WOJCIECH GRUNERT, ul. Gdańska 40B, lok. 16, 41-819 Zabrze, posługujący się nr NIP: 631-262-11-98;
 • 2. Zawarta przez Strony umowa stanowi wyrażenie przez Zleceniodawcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 • 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: a. Wykonanie przedmiotu umowy zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia); b. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawionym rachunkiem za dokonanie sprzedaży/wykonanie usług (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz art. Art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji podatkowej oraz art. 111 w zw. z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług); c. Dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu nawiązanej ze Zleceniodawcą współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw);
 • 4. Dane osobowe Zleceniodawcy mogą być przekazywane: a. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Zleceniobiorcy; b. Podmiotom zajmującym się obsługą rachunkową Zleceniobiorcy.
 • 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Zleceniobiorcy i w stosunku do niego tj. okres 10 lat. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie w/w dat dane Zleceniodawcy będą usuwane.
 • 6. Zleceniodawca ma prawo żądania od Zleceniobiorcy dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.
 • 7. Skorzystanie przez Zleceniodawcę z jednego z praw wskazanych w ust. 6 polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Zleceniobiorcy.
 • 8. Zleceniodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 • 9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Zleceniodawca bezpośrednio kontaktuje się ze Zleceniobiorcą.